गृह मन्त्रालय | बोलपत्र/दरभाउपत्र http://www.ajaxray.com/rss2/channel/about बोलपत्र स्वीकृतीका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना । http://old.moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-08-06 Invitation for sealed Quotation http://old.moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-06-11 अनलाईन बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना । http://old.moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-06-08 Invitation for online Bids for SAN Storage and FC Switch http://old.moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-05-21 बोलपत्र स्वीकृतीका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना । http://old.moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-05-08 पुराना मालसामानहरु लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी दरभाउपत्र संशोधन गरिएको सूचना । http://old.moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-05-03 पुराना मालसामानहरु लिलाम बिक्रीको सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना । http://old.moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-04-23 लागू औषध नियन्त्रण इकाइको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारे । http://old.moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-04-12 बोलपत्र स्वीकृतिका लागि छनौट गर्ने आशयको सूचना । http://old.moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-04-11 बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आसयको सूचना http://old.moha.gov.np/news/fullnews/4/4 2018-03-20